Statut

STATUTUL ASOCIAŢIEI
,,Societatea Română de Chirurgie Minim-Invazivă în Ginecologie”

CAPITOLUL I
Asociaţii Fondatori

PROCES VERBAL SRCMIG DIN 30.05.2014

Art.1. (1) Asociaţii fondatori ai Asociaţiei sunt următorii:

 1. 1.      Prof. Dr. Bogdan MARINESCU, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 44, Et. 1, Ap. 2, Sector 1, legitimat cu C.I. seria RT nr. 315101, eliberată de Secţia 20 la data de 03.03.2004, având CNP 1441129400092;
 1. 2.     Prof. Dr. Gabriel BĂNCEANU, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Ing. Emil Balaban nr. 4, Sector 1, legitimat cu C.I. seria RT nr. 067335, eliberată de Secţia 1 la data de 08.02.2000, având CNP 1451222400028;
 1. 3.        Prof. Dr. Nicolae SUCIU, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Constantin Stere, nr. 16, Sector 1, posesor al C.I. seria RD nr. 681604, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 21.10.2010, având CNP 1541012400541.

(2) Asociaţia se constituie în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 31 ianuarie 2000, pe baza liberului consimţământ al asociaţilor fondatori, ca persoană juridică română de drept privat cu scop nepatrimonial (nelucrativ sau nonprofit), apolitic şi nonguvernamental.

CAPITOLUL II
Denumirea, sediul şi durata de funcţionare

Art. 2. Denumirea Asociaţiei este ,,Societatea Română de Chirurgie Minim-Invazivă în Ginecologie”, denumire rezervată la Ministerul Justiţiei sub nr. 92739/22.12.2010.

Art. 3. Sediul Asociaţiei este în mun. Bucureşti, str. Feroviarilor nr. 43, apt. 2, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 012206.

Art. 4. Asociaţia se constituie pentru o durată de funcţionare nelimitată. 2

CAPITOLUL III
Scopul şi obiectivele Asociaţiei

Art. 5. (1) Scopul Asociaţiei este acela de a reuni într-o organizaţie ştiinţifică şi profesională medici ginecologi-obstetricieni şi perinatologi, precum şi alţi specialişti care activează în domeniul ginecologiei, obstetricii, perinatologiei şi a ştiinţelor adiacente. În acest sens, Asociaţia îşi propune să unească eforturile membrilor săi pentru promovarea intereselor specifice specialiştilor în domeniul obstetrică-ginecologie, perinatologie şi domeniile conexe, considerând că în acest fel sunt promovate şi protejate interesele populaţiei de gen feminin din România, ale femeii gravide şi produsului ei de concepţie şi, pe această cale, interesul general al societăţii româneşti, beneficiarul final al activităţii membrilor Asociaţiei fiind întreaga populaţie. Urmărind să fie un partener credibil de dialog cu autorităţile, Asociaţia are ca scop promovarea unui program unitar, coerent, modern în domeniul chirurgiei minim invazive în ginecologie, corelat cu cerinţele şi standardele europene în domeniu.

(2) Schimbarea scopului Asociaţiei se face numai de către majoritatea asociaţilor fondatori.
(3) În toate cazurile, schimbarea scopului Asociaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit sau nu mai este de actualitate.

Art. 6. (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
(a) încurajarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice, atât cu caracter fundamental, cât şi a celei cu caracter aplicativ, precum şi organizarea de manifestări ştiinţifice de profil (congrese, conferinţe, consfătuiri, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, ateliere cu grupuri de experţi);
(b) realizarea de schimburi de experienţă cu alte asociaţii, organizaţii, societăţi similare din ţară şi din străinătate), cooperarea pe plan intern şi internaţional cu alte organisme implicate în activităţi identice sau similare pentru promovarea schimbului de experienţă în domeniu şi găsirea celor mai eficiente metode de rezolvare a problemelor apărute, inclusiv prin asociere cu aceste entităţi, urmărindu-se în special afilierea la „The American Association of Gynecologic Laparoscopists”, recunoscută asociaţie de profil, înfiinţată în anul 1971 şi numărând în prezent peste 4.000 de membri, persoane fizice şi juridice;
(c) asigurarea unei colaborări cu profesionişti din alte domenii conexe obstetricii, ginecologiei şi perinatologiei;
(d) stimularea activităţilor ştiinţifice şi a cercetării în domeniu prin acordarea de premii, burse, sponsorizări şi alte forme similare de susţinere a acestor activităţi;
(e) promovarea şi protejarea intereselor membrilor Asociaţiei în relaţiile cu autorităţile publice sau private, cum ar fi, dar fără a se limita la Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate, Agenţia Naţională a Medicamentului, etc., reprezentarea şi susţinerea membrilor Asociaţiei în orice probleme sau litigii născute din relaţiile cu aceste autorităţi.

Art. 7. Asociaţia poate desfăşura orice activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei.

CAPITOLUL IV
Membrii Asociaţiei
Dobândirea şi pierderea calităţii de membru al Asociaţiei

Art. 8. (1) Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană fizică sau juridică din ţară ori din străinătate care, cunoscând şi acceptând Statutul Asociaţiei, este de acord cu scopul acesteia şi înţelege ca, prin propria activitate, să contribuie la realizarea acestui scop.

(2) Pentru obţinerea calitaţii de membru este necesară aprobarea Adunării Generale. Numărul asociaţilor nu va putea scădea sub minimul prevăzut de lege.

(3) Membrii Asociaţiei se împart în două categorii:
– membrii cu drept de vot în Adunarea Generală;
– membrii fără drept de vot în Adunarea Generală.

(4) Membrii fondatori ai Asociaţiei au drept de vot în Adunarea Generală. Sunt membri fondatori persoanele fizice/juridice care au participat la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei şi la înfiinţarea acesteia, figurând ca atare în Actul Constitutiv.

(5) Membrii cu drept de vot pot deveni şi alţi asociaţi, aprobaţi cu votul tuturor membrilor fondatori sau al membrilor cu drept de vot existenţi la momentul acordării acestei calităţi către noul asociat solicitant.

Art. 9. (1) Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. a) de a fi asistaţi şi reprezentaţi de Asociaţie în toate cazurile în care interesele membrilor Asociaţiei ar necesita aceasta în relaţiile cu partenerii sociali;
  b) de a participa cu drept de vot în Adunarea Generală, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de exigibilitate şi participare stabilite de aceasta;
  c) de a beneficia de cota-parte din activele Asociaţiei rămase după lichidare;

(2) Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

 1. a) de a plăti cotizaţiile la termen şi de a executa prestaţiile stabilite de către Adunarea Generală;
  b) de a se conforma tuturor prevederilor Statutului Asociaţiei şi deciziilor luate de Adunarea Generală sau de Consiliul de Administraţie;
  c) de a participa la toate manifestările şi luările de poziţie organizate de către Asociaţie.

Art. 10. (1) Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde prin:

 1. a) excludere, decisă de Adunarea Generală cu majorităţile prevăzute pentru luarea hotărârilor, în următoarele situaţii:

– încălcarea Statutului Asociaţiei şi a regulamentelor proprii acesteia;
– producerea de prejudicii materiale sau morale Asociaţiei prin activitatea proprie a membrului sancţionat;
– angajarea membrului respectiv în acţiuni ce contravin scopului Asociaţiei;
– angajarea membrului respectiv în acţiuni contrare legii şi ordinii de drept.

 1. b) retragerea la cerere, care este oricând la dispoziţia membrilor Asociaţiei şi se face prin adresă scrisă către Consiliul Director. Retragerea din Asociaţie va fi ratificată de către Adunarea Generală.
 2. c) încetarea personalităţii juridice a membrului Asociaţiei sau decesul membrului persoană fizică.

(2) Asociatul care pierde calitatea de membru nu are niciun drept asupra patrimoniului Asociaţiei.

Art. 11. Calitatea de membru al Asociaţiei este personală şi inalienabilă; ea nu poate fi transmisă succesorilor. Această calitate nu conferă titularului ei vreun drept asupra patrimoniului social şi nici asupra unor bunuri din acesta.

CAPITOLUL V
Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei

Art. 12. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 700 RON (minim echivalentul uni salariu minim brut pe ţară) şi este alcătuit din aportul în bani al fondatorilor.

Art. 13. Veniturile Asociaţiei provin din:

 1. a) cotizaţiile membrilor, în cuantum stabilit de Adunarea Generală;
  b) donaţii ale asociaţilor fondatori şi celorlalţi asociaţi;
  c) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
  d) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
  e) donaţii, sponsorizări sau legate ale unor persoane fizice ori juridice din ţară sau din străinătate;
  f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
  g) din publicaţii, din prestarea de către asociaţie a altor activităţi, acţiuni, manifestări colectoare de fonduri care nu afectează activitatea de bază, pentru care se vor încasa drepturile băneşti cuvenite;
  h) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 14. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale conform legislaţiei în vigoare.

Dividendele obţinute de Asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu.

Art. 15. Taxa de înscriere şi cotizaţiile anuale se stabilesc de Adunarea Generală în fiecare an.

Art. 16. Patrimoniul Asociaţiei va fi administrat pe baza planului de venituri şi cheltuieli aprobate.

Art. 17. Cheltuielile Asociaţiei sunt alcătuite din:

– cheltuieli proprii de administrare, inclusiv plasamente şi investiţii;
– cheltuieli pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei.

Art. 18. (1) Exerciţiul economico-financiar începe, de regulă, la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie ale fiecărui an, primul exerciţiu începând cu data constituirii legale a Asociaţiei.
(2) Consiliul Director va întocmi anual bilanţul execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli şi va ţine evidenţa activităţii economico-financiare în conformitate cu normele legale în vigoare.

CAPITOLUL VI
Organele de conducere, administrare şi control atribuţiile, procedura de desemnare şi de modificare a componenţeimacestora pe parcursul existenţei Asociaţiei

Art. 19. Structura organizatorică a Asociaţiei cuprinde:

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Cenzorul.

Secţiunea I
Adunarea Generală

Art. 20. (1) Adunarea Generală este organul de conducere a Asociaţiei.

(2) Adunarea Generală este alcătuită din membrii fondatori şi din ceilalţi membrii admişi cu drept de vot.

Art. 21. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 1. a) stabileşte strategia şi obiectivele generale, planificând, supraveghind şi evaluând sub toate aspectele progresul şi dezvoltarea Asociaţiei;
  b) aprobă înfiinţarea, mutarea şi desfiinţarea de filiale, sucursale, birouri şi alte aşezăminte ale Asociaţiei în ţară şi în străinătate;
  c) decide cu privire la propunerile de adaptare sau modificare a statutului, precum şi modificarea duratei de funcţionare a Asociaţiei;
  d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
  e) admitere şi excludere membrii Asociaţiei potrivit prevederilor prezentului Statut;
  f) amendează prevederilor Statutului;
  g) numeşte şi revocă cenzorul şi membrii Consiliului Director;
  h) stabileşte indemnizaţiile cenzorului şi membrilor Consiliului Director;
  i) decide asupra admiterii şi excluderii şi membrilor Asociaţiei potrivit prevederilor din prezentul statut;
  j) stabileşte prestaţiile şi cotizaţiile membrilor Consiliului Director;
  k) aprobă regulamentul de funcţionare al Asociaţiei;
  l) stabileşte atribuţiile, competenţele şi răspunderile ce revin Preşedintelui Asociaţiei;
  m) aprobă şi/sau modifică programul de activitate al Asociaţiei şi bugetul planificat pentru anul următor;
  n) verifică bilanţul contabil şi execuţia bugetului Asociaţiei şi ia măsurile statutare legale ce se impun problemelor de organizare, funcţionare şi economico-financiare;
  o) decide cu privire la contractarea împrumuturilor;
  p) decide cu privire la realizarea de investiţii;
  q) modifică actul constitutiv şi statutul Asociaţiei;
  r) decide dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
  s) orice ce alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 22. (1) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an.

(2) Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi.
(3) Convocarea se face în scris, cuprinzând data, locul convocării şi ordinea de zi, de către cenzor sau cel puţin un membru al Adunării Generale, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru întrunirea Adunării Generale.
(4) Dacă după prima convocare nu se întruneşte acest cvorum, se va proceda la o a doua convocare, pentru a doua zi. La a doua convocare, Adunarea Generală îşi va desfăşura activitatea în mod statutar, indiferent de numărul membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de 2.

Art. 23. (1) Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de Preşedintele Asociaţiei, de unul dintre asociaţii fondatori sau de cel mai în vârstă asociat.

(2) Deciziile Adunării Generale se iau cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.
(3) Întrunirea Adunării Generale va putea fi ţinută şi prin vot exprimat în scris, prin video ori teleconferinţă sau prin orice alt mijloc tehnic ce permite membrilor să participe la discuţii şi să voteze în cunoştinţă de cauză, fără a fi necesară prezenţa lor fizică.
(4) Pentru desfăşurarea întrunirii Adunării Generale, asociaţii pot participa şi înregistra votul lor prin reprezentanţi desemnaţi.
Art. 24. (1) Membrul Adunării Generale care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
(2) Membrul Adunării Generale care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 25. (1) Adunarea Generală va alege în deschiderea lucrărilor un secretar tehnic care va verifica prezenţa reprezentanţilor membrilor Asociaţiei cu drept de vot în Adunarea Generală pe baza semnăturilor din lista de prezenţă şi va redacta procesul-verbal de consemnare a dezbaterilor şi hotărârilor din cadrul şedinţei. Acest secretar poate fi un terţ.
(2) Procesul-verbal al lucrărilor Adunării Generale va fi semnat de către Preşedintele Adunării şi de către secretar, iar la el se va anexa lista de prezenţă a reprezentanţilor membrilor Asociaţiei cu drept de vot în Adunarea Generală.
(3) Procesele-verbale ale Adunării Generale vor fi redactate în limba română şi vor fi semnate de asociaţi sau reprezentanţii lor.
(4) Hotărârile Adunării Generale adoptate prin vot la distanţă vor trebui ulterior semnate de către membri în Registrul de procese-verbale.

Secţiunea a II-a
Consiliul Director

Art. 26. (1) Consiliul Director al Asociaţiei este organul de executare şi administrare al acesteia.
(2) Consiliul Director este numit pentru o perioadă de 4 ani şi este compus din 3 membri, respectiv din Preşedintele şi cei doi Vicepreşedinţi ai Asociaţiei. Numărul membrilor va putea fi crescut prin decizia Adunării Generale şi va fi mereu un număr impar.
(3) Numirea primului Consiliu Director se face prin Actul constitutiv al Asociaţiei.
(4) Ulterior, numirea/revocarea membrilor Consiliului Director se va face de către Adunarea Generală.

Art. 27. Mandatul unui membru al Consiliului Director încetează prin:

 1. a) revocare de către Adunarea Generală;
  b) pierderea calităţii de reprezentant în cazul persoanelor juridice membre a Asociaţiei;
  c) retragere motivată în scris, adresată Consiliului Director sau Adunării Generale, ori în caz de deces.

Art. 28. Consiliul Director asigură realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei, exercitând următoarele atribuţii:

 1. a) urmăreşte realizarea scopurilor si obiectivelor Asociaţiei pe baza strategiei şi tacticii aprobate de Adunarea Generală;
  b) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli;
  c) execută bugetul de venituri şi cheltuieli;
  d) aprobă organigrama şi strategia de personal ale Asociaţiei;
  e) propune modificările Statutului Asociaţiei;
  f) întocmeşte şi prezintă raportul de execuţie bugetară şi bilanţul pentru activităţile economice desfăşurate şi proiectul de buget al Asociaţiei pe exerciţiul financiar următor;
  g) asigură conducerea operativă a tuturor activităţilor Asociaţiei;
  h) reprezintă Asociaţia în toate actele vieţii sale juridice precum şi în raporturile cu terţele persoane fizice şi juridice române sau străine;
  i) angajează şi concediază personal salarizat şi colaboratori externi, români sau străini şi stabileşte pe baza contractelor de muncă sau de altă natură drepturile şi obligaţiile lor;
  j) aprobă încheierea de contracte de închiriere;
  k) aprobă operaţiuni de cumpărare şi vânzare de bunuri cu excepţia activelor fixe;
  l) acceptă sau refuză donaţiile, în conformitate cu prevederile legale;
  m) îndeplineşte oricare alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 29. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat fondator ori sunt străine de Asociaţie, pentru a-şi exercita atribuţiile.

Art. 30. (1) Consiliul Director se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie.
(2) Consiliul Director este statutar întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi.
(3) Convocarea se face de către Preşedinte, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru întrunirea Consiliului Director.
(4) Dacă după prima convocare nu se întruneşte acest cvorum, Preşedintele va proceda la o a doua convocare, pentru a doua zi. La a doua convocare, Consiliul Director îşi va desfăşura activitatea în mod statutar, indiferent de numărul membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de 2.
(5) Şedinţele Consiliului Director se consideră a fi desfăşurate în conformitate cu prezentul Statut, chiar dacă se asigură numai o prezenţă virtuală, comunicările având loc prin mijloace electronice de comunicare la distanţă (de ex. teleconferinţă, videoconferinţă etc.).

Art. 31. (1) Hotărârile Consiliului Director vor fi înscrise în procesele-verbale ale Consiliului Director, în Registrul intern al Asociaţiei.
(2) Procesele-verbale ale Consiliului Director vor fi redactate în limba română şi vor fi semnate de membrii.
(3) Hotărârile Consiliului Director adoptate prin vot la distanţă vor trebui ulterior semnate de către membri în Registrul de procese-verbale.

Art. 32. (1) Şedinţele Consiliului Director sunt conduse de Preşedinte.
(2) Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. Abţinerea de la vot nu este permisă.

Art. 33. (1) Preşedintele Consiliului Director este numit în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi membri ai Consiliului Director.
(2) Acesta are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Asociaţia înaintea oricăror instanţe, autorităţi administrative, financiare sau a altor autorităţi, băncilor sau instituţiilor publice şi înaintea societăţilor publice sau private, române sau străine;
b) semnează acte şi documente şi iniţiază acţiuni care angajează asociaţia faţă de persoane fizice sau juridice;
c) convoacă Consiliul Director şi conduce şedinţele acestuia;
d) mandatează în scris alte persoane pentru exercitarea temporară a atribuţiilor sale, cu precizarea limitelor de competenţă şi a duratei mandatului;
e) răspunde de punerea în aplicare a programelor şi proiectelor aprobate de Consiliul Director;
f) angajează personal salariat sau colaboratori în limitele aprobate de către Consiliul Director;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii de natură să asigure derularea corectă a activităţilor Asociaţiei şi răspunde pentru măsurile luate în acest sens.

Art. 34. Membrii Consiliului Director vor primi pentru activitatea desfăşurată o indemnizaţie lunară şi eventuale stimulente suplimentare care se vor stabili, în funcţie de resursele financiare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, de către Adunarea Generală.

Art. 35. Calitatea de membru ales în Consiliul Director se pierde odată cu pierderea calităţii de membru al Asociaţiei, precum şi prin demisie, prin eliberarea din funcţie de către Adunarea Generală.

Art. 36. Consiliul Director, în calitate de colectiv sau oricare dintre membrii săi va putea fi suspendat din Adunarea Generală în următoarele situaţii:

 1. a) când lucrează contra intereselor legitime ale membrilor Asociaţiei şi cointereselor Asociaţiei;
  b) în cazul unei gestiuni financiare necorespunzătoare sau frauduloase;
  c) în situaţii de gravitate deosebită.

Art. 37. (1) Membrul Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Consiliului Director, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
(2) Membrul Consiliului Director care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 38. (1) Hotărârile luate de Consiliul Director în limitele legii, ale Actului constitutiv şi ale prezentului Statut sunt obligatorii chiar şi pentru membrii Consiliului Director care nu au luat parte la şedinţă sau au votat împotrivă.
(2) Hotărârile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în prezentul Statut, pot fi atacate în justiţie de către Consiliul Director sau de oricare dintre membrii Consiliului Director care a lipsit sau a fost prezent, dar a votat împotrivă şi a cerut să se menţioneze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Secţiunea a III-a
Compartimentele funcţionale

Art. 39. (1) Compartimentele funcţionale se înfiinţează prin decizia Consiliului Director, în funcţie de volumul de muncă în aceste domenii.
(2) Consiliul Director stabileşte numărul de personal necesar pentru fiecare compartiment, nivelul de salarizare precum şi structura acestor compartimente.

Art. 40. (1) Compartimentele funcţionale pun în executare hotărârile luate de Consiliul Director în domeniile pentru care au fost înfiinţate.
(2) Compartimentele funcţionale nu au buget propriu.

Art. 41. (1) Compartimentele funcţionale sunt conduse de şefi de compartimente numiţi de către Consiliul Director.
(2) Şefii de compartimente prezintă trimestrial Consiliului Director rapoarte privind activitatea desfăşurată de compartiment.

Secţiunea a IV-a
Cenzorul

Art. 42. (1) Cenzorul este persoană fizică sau juridică care asigură controlul financiar intern al Asociaţiei.
(2) Cenzorul este numit pentru o perioadă de 4 ani.
(3) Cenzorul este numit iniţial prin Actul constitutiv al Asociaţiei.
(4) Ulterior, cenzorul va fi numit de către Adunarea Generală.

Art. 43. În realizarea competenţei sale cenzorul:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) sesizează Adunarea Generală cu privire la controlul făcut şi rezultatele finale;
d) poate participa la şedinţele Adunării Generale, cu drept de vot consultativ;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 44. Cenzorii primesc o indemnizaţie pentru activitatea depusă, potrivit hotărârii Adunării Generale.

CAPITOLUL VII
Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei

Art. 45. Asociaţia se dizolvă:

 1. a) de drept;
  b) prin hotărârea instanţei de judecată;
  c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 46. (1) Asociaţia se dizolvă de drept în următoarele cazuri:
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală trebuia constituită;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea instanţei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 47. (1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când Asociaţia a devenit insolvabilă;
e) când Asociaţia iniţiază activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, fără obţinerea autorizaţiilor respective.
(2) Instanţa competentă este cea stabilită prin lege, în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.

Art. 48. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la instanţa competentă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor.

Art. 49. (1) În cazul dizolvării Asociaţiei, după acoperirea tuturor debitelor, membrii Adunării Generale vor determina destinaţia bunurilor rămase în urma lichidării (activul net).
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător scopului Asociaţiei.
(3) Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Art. 50. Lichidarea Asociaţiei se va face prin lichidatori numiţi de Adunarea Generală care a decis dizolvarea. Dacă nu i-a numit, lichidarea se va face de către Consiliul Director.
Adunarea Generală va decide asupra destinaţiei patrimoniului Asociaţiei.

Art. 51. (1) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile prezentului Statut, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

Art. 52. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 53. Lichidarea Asociaţiei este guvernată de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 31 ianuarie 2000.

CAPITOLUL VIII
Prevederi finale

Art. 54. Operaţiunile financiare ale Asociaţiei se realizează în Lei româneşti, în conformitate cu prevederile stabilite de legislaţia română. Ca urmare, bilanţul Asociaţiei se exprimă în lei. O dată cu adoptarea de către România a unei alte monede, bilanţul Asociaţiei se va exprima în această monedă.

Art. 55. Asociaţia are obligaţia de a ţine în mod corespunzător registrele contabile pe întreaga perioadă a existenţei Asociaţiei. Documentele contabile anuale ale Asociaţiei vor fi întocmite în conformitate cu sistemul de contabilitate şi legile corespunzătoare aplicabile în România.

Art. 56. Asociaţia va constitui o persoană juridică română, guvernată de legislaţia materială şi procedurală română.